Algemene Voorwaarden

Poppelaars Houtontwerp

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor onderstaande onderneming,
Poppelaars Houtontwerp, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 77427211.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Poppelaars Houtontwerp en op elke tot stand gekomen verkoopovereenkomst tussen Poppelaars Houtontwerp en klant.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Deze zijn in te zien op onze website zoals vermeld op uw offerte.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs digitale weg verzonden worden.

Artikel 3 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Poppelaars Houtontwerp niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering en het monteren van de producten;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de wijze van annulering, betaling en aanbetaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Poppelaars Houtontwerp langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Poppelaars Houtontwerp passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Poppelaars Houtontwerp daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Poppelaars houtontwerp onthoudt zich bij zowel verkoop als inkoop tot het aangaan van mondelinge overeenkomsten. Dit geldt ook voor aangeboden overeenkomsten per telefoon in de ruimste zin van het woord.
Bij alle aanbiedingen en – of aangeboden diensten, leveringen of abonnementen dient er ten alle tijden een schriftelijke overeenkomst aan ten grondslag te liggen.
Deze overeenkomst dient ondertekend te zijn door dhr. B. Poppelaars.
Indien opdrachtgever geen getekende overeenkomst kan overhandigen zullen eventuele facturen niet in behandeling worden genomen en ligt de informatieplicht en bewijsplicht bij opdrachtgever.

Artikel 5 Herroepingsrecht

1.1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst / aflevering van het product.
1.2. Na de periode van 7 dagen is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met Poppelaars Houtontwerp.
1.3. Wanneer de aankoop na een periode van 7 dagen wordt geretourneerd, zonder instemming van Poppelaars Houtontwerp, zal de retournering niet worden geaccepteerd.
1.4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
1.5. De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan Poppelaars Houtontwerp retourneert. Hierbij dient de consument de door Poppelaars Houtontwerp verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.
2. Herroepingsrecht is niet mogelijk voor zakelijke klanten. (B2B) Indien Poppelaars Houtontwerp het geleverde plaatst en / of monteert is er geen herroepingsrecht meer mogelijk en zal consument het geleverde en gemonteerde aanvaarden.

Artikel 6 Kosten bij herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien er kosten zijn gemaakt voor betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan Poppelaars Houtontwerp te vergoeden. Dat geld ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Poppelaars Houtontwerp dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 5.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

1. Poppelaars Houtontwerp kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. 2. De klant kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:
a. volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties); b. speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
e. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
f. niet meer compleet zijn;
g. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
h. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.

Artikel 8 De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 Garantie

Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-,importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Op het product dakleer en montage van dakleer en / of andere dakbekleding is geen garantie van toepassing. Hout is een natuurproduct met een bepaalde werking. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder enige garantieregelingen.

Artikel 10 Levering en uitvoering

1. Poppelaars Houtontwerp zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Poppelaars Houtontwerp voorafgaand aan de levering een voorstel doen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen dan wel te leveren.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Poppelaars Houtontwerp tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Poppelaars Houtontwerp bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5. Producten kunnen aan modificaties onderhevig zijn als gevold van steeds veranderende machinerie en wijziging van productieomgeving. Enige afwijkingen ten opzichte van gepresenteerd beeldmateriaal is derhalve mogelijk.

Artikel 11 Montagevoorwaarden

Wanneer Poppelaars Houtontwerp de montage verricht, dienen onderstaande zaken door consument te worden in acht genomen, dan wel te worden opgevolgd:
a. het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;
b. Waar funderingsblokken (poeren) dienen te komen moet de grond volledig ontdaan zijn van bestrating, puin, funderingen en dergelijke;
c. Poppelaars Houtontwerp is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond;
d. Herbestrating van ontnomen bestrating ten behoeven van funderingsblokken (poeren) is voor eigen rekening;
e. Aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening;
f. Poppelaars Houtontwerp is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van consument;
h. Klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen;
i. Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de klant; dit word vooraf medegedeeld door Poppelaars Houtontwerp aan consument

Artikel 12 Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan maximaal 8 dagen via de bankrekening van Poppelaars Houtontwerp.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in maximaal een vooruitbetaling van 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, Poppelaars Houtontwerp hanteert een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag incl. BTW.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Poppelaars houtontwerp te melden.
4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Poppelaars Houtontwerp behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 Annulering

1. Annulering is niet mogelijk bij producten die speciaal zijn besteld of vervaardigd voor de klant (maat, kleur extra opties) of volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk).
2. Bij annulering van standaard producten wordt 30% van de verkoopprijs voor de klant in rekening gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Poppelaars Houtontwerp is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. daden of nalatigheden van de klant.
b. nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde zaken;
c. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.

Artikel 15 Geschillen Op overeenkomsten

1. Geschillen op overeenkomsten tussen Poppelaars Houtontwerp en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Poppelaars Houtontwerp ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Poppelaars Houtontwerp gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Poppelaars Houtontwerp kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Indien Poppelaars Houtontwerp ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Poppelaars Houtontwerp gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Disclaimer

De informatie in deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Poppelaars Houtontwerp behoud te allen tijde het recht om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe vragen.

1
Meteen contact, klik hier